Algemene voorwaarden voor Grosfeld – van Erp | Scheidingsmediation & Advocatuur

Deze zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Eindhoven.

Definities:
1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
a. Het kantoor: Grosfeld – van Erp | Scheidingsmediation & Advocatuur.
b. De advocaat: mr I.E. Grosfeld – van Erp.
c. De cliënt: de opdrachtgever, tevens de contractspartij van de advocaat.
d. Honorarium: de financiële vergoeding (tijdsevenredig of anderszins) exclusief verschotten als in sub e bedoeld, die de advocaat voor de uitvoering van haar werkzaamheden met de cliënt is overeengekomen. Het overeengekomen honorarium kan jaarlijks op de eerste dag van elke volgend kalenderjaar door de advocaat worden gewijzigd.
e. Verschotten: de kosten die de advocaat in het belang van de opdracht maakt.

Toepasselijkheid:
2. De bedingen in deze algemene voorwaarden zijn gemaakt ten behoeve van de advocaat,
mr. I.E. Grosfeld-van Erp, op persoonlijke titel en in het voorkomende geval voor ingeschakelde hulppersonen.
3. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle met de advocaat aangegane overeenkomsten en daaruit voortvloeiende vervolgopdrachten, tenzij voorafgaand aan de totstandkoming van de desbetreffende overeenkomst, schriftelijk anders is overeengekomen.
4. De algemene voorwaarden van de opdrachtgever zijn niet van toepassing en worden nadrukkelijk niet door Grosfeld – van Erp | Scheidingsmediation & Advocatuur aanvaard.

Opdracht:
5. Wanneer een cliënt aan de advocaat een opdracht geeft teneinde zijn belangen te behartigen, komt de overeenkomst (van opdracht) tussen de cliënt en de advocaat pas tot stand, nadat de advocaat deze heeft aanvaard. De werking van de artikelen 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
6. De advocaat zal bij de uitvoering van de haar verleende opdrachten, bij de uitvoering van alle werkzaamheden en bij de selectie van hulppersonen de zorg van een goed opdrachtnemer in acht nemen.

Declaratie:
7. Voor de uitvoering van een opdracht is de cliënt het honorarium, vermeerderd met verschotten en omzetbelasting verschuldigd. Verrichte werkzaamheden zullen maandelijks en gespecificeerd in rekening worden gebracht.
8. Indien de cliënt van mening is dat het honorarium niet op een correcte wijze is vastgesteld, dient de cliënt binnen 14 dagen na ontvangst van de declaratie schriftelijk te reclameren. Na het verstrijken van de termijn van 14 dagen wordt ervan uitgegaan dat de cliënt geen bezwaren heeft tegen de declaratie en vervalt het recht om op de kantoorklachtenregeling of op andere instantie een beroep te doen.
9. De advocaat is gerechtigd van de cliënt de betaling van een voorschot te verlangen. Een ontvangen voorschot wordt verrekend met de eindafrekening van de opdracht.

Betaling:
10. De (voorschot)declaraties van de advocaat dienen binnen 14 dagen na dagtekening te worden voldaan, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij overschrijding van deze termijn is de cliënt van rechtswege in verzuim en is de wettelijke rente verschuldigd.
11. Alleen betaling door overmaking op een, op naam van de advocaat gestelde, bankrekening, dan wel betaling in contanten (tot het in de advocatuur algemeen aanvaarde maximum op het moment van betaling) leidt, tegen behoorlijk bewijs van voldoening, tot kwijting van de cliënt.
12. De advocaat kan declaraties verrekenen met gelden die de aan haar verbonden Stichting Beheer Derdengelden ten behoeve van de cliënt onder zich heeft op zal krijgen gedurende de uitvoering van de opdracht.
13. Indien de advocaat invorderingsmaatregelen treft tegen de cliënt die in verzuim is, komen de kosten, vallende op die invordering – met een minimum van 15% van het openstaande saldo – ten laste van de cliënt.
14. Bij niet betaling door de cliënt van de in zijn opdracht verrichte werkzaamheden, is de advocaat gerechtigd haar werkzaamheden op te schorten, totdat de volledige betaling van de openstaande facturen heeft plaatsgevonden, met uitsluiting van iedere aansprakelijkheid van de advocaat voor schade die daardoor mocht ontstaan.

Aansprakelijkheid:
15. De aansprakelijkheid van de advocaat en voor al degenen die voor Grosfeld – van Erp |Scheidingsmediation & Advocatuur werkzaam zijn, is in haar totaliteit steeds beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, te vermeerderen met het bedrag van het eigen risico dat ingevolge de toepasselijke verzekeringsovereenkomst voor rekening van de betrokken advocaat komt.
16. Voordat derden worden ingeschakeld zal, indien mogelijk, overleg worden gepleegd met de opdrachtgever. Het kantoor zal steeds de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Het kantoor is echter voor eventuele tekortkomingen van deze derden niet aansprakelijk en evenmin voor schade als gevolg van het gebruik van apparatuur, software, informatie of zaken van derden.

Reikwijdte:
17. Deze voorwaarden zijn niet alleen bedongen ten behoeve van de advocaat maar ook ten behoeve van de werknemers van de advocaat.

Toepasselijk recht:
18. De rechtsverhouding waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, wordt beheerst door Nederlands recht. Partijen kiezen uitdrukkelijk domicilie in het arrondissement Oost-Brabant.
19. Tenzij uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen, zullen alle geschillen welke mochten ontstaan naar aanleiding van de totstandkoming of de uitvoering van de opdracht, inclusief alle declaratiegeschillen, worden voorgelegd aan mr I.E. Grosfeld – van Erp. Indien de klacht na behandeling niet is opgelost, kan deze voor een (bindende) uitspraak worden voorgelegd aan de Geschillencommissie Advocatuur.
De cliënt is ervan op de hoogte dat Grosfeld – van Erp | Scheidingsmediation & Advocatuur is aangesloten bij deze betreffende geschillenregeling. Dit reglement voorziet in arbitrage met dien verstande dat in bepaalde gevallen ook voor een uitspraak bij wege van bindend advies gekozen kan worden.
20. Vorderingen tot schadevergoeding verjaren door verloop van 1 jaar na aanvang van de dag die volgt op de dag waarop de cliënt met de schade en met Grosfeld – van Erp Scheidingsmediation & Advocatuur als de daarvoor aansprakelijke partij bekend is geworden of redelijkerwijs kon zijn geworden.
21. Het tijdens de uitvoering van de opdracht opgebouwde dossier wordt gedurende 7 jaar na afsluiten van de opdracht in het archief van het kantoor bewaard, waarna het kantoor bevoegd is het dossier te vernietigen.